ÁHÍTAT – 2022. február 28., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Hitetlen városok
Igehely: Lk 10:13-16; Kulcsige: Lk 10:15 „Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz alászállni!”
„Galilea, Galilea, / Drága idők nagy tanúja” (Evang. karénekek 199). Azok engedetlensége fáj a legjobban, akikért a legtöbbet fáradunk. A három galileai város három engedetlen személy, akik látták az Úr Jézus csodatetteit, és hallották megtérésre hívó szavát. Kapernaumot, a maga városát (Mt 9:1), ahova hazajárt, szinte elárasztotta Jézus a félreismerhetetlen messiási jeleivel. Innen északabbra, a 3 km-re fekvő Korazin ugyancsak Jézus tetteinek színhelye lett. Hasonló kiváltságot élvezett Bétsaida, szintén a Genezáret-tó partján, annak legészakibb pontján.

Eme galileai városok alkalmat kaptak Isten szavának meghallására. Ez roppant nagy felelősség. Különösen Kapernaumra nézve éles az ítéletes szó, mert kemények és elbizakodottak maradtak.

Tírusz és Szidón pogány városok Galileán kívül, attól északra. A döntés szemszögéből helyzetük jóval kedvezőtlenebb volt, és ezért sorsuk elviselhetőbb lesz az ítéletkor.

„Az alapján fogunk megítéltetni, amiket alkalmunk volt tudni” – írja William Barclay brit bibliamagyarázó, és még hozzáteszi: „Megengedünk bizonyos dolgokat egy gyereknek, amelyeket viszont már elítélünk egy felnőtt esetében.”

Szilágyi László

Délutáni elmélkedés

Nem követte a jó példát
Igehely: 1Kir 11:4-6; Kulcsige: 1Kir 11:6 „Így olyan dolgot tett Salamon, amit rossznak lát az Úr, és nem követte olyan hűségesen az Urat, mint apja, Dávid.”
„Hová lett az a buzgó fiatalember, az a bizonyságtevő, a missziózó?” – Az idős pásztor kérdése inkább szomorú megállapítás volt. Benne jártunk már pár éve a romániai változásokban, gyors lehetőségek nyíltak akkor oly sok mindenre.

Salamon kezdetben szerette az Urat, és apja, Dávid parancsai szerint járt. A trónra nagyon fiatalon került, amikor még nem tudta, hogyan kell forgolódni. Gibeónban, ahogy megjelent neki az Úr, értelmes szívet kért tőle, hogy tudja igazgatni a népet. Isten bölcsessége volt a szívében az ítéletre, és nagyon megerősödött a királysága. Az országban békesség honolt, úgyhogy felépíthette a jeruzsálemi templomot, majd a saját palotáját. Mikorra megöregedett, szíve már nem volt teljesen az Úré úgy, ahogy atyjának a szíve.

A gyors fordulók veszélyesek. Szentjánoson a gyülekezetünk a háborút követő új rendszer beálltával fogyatkozott meg. A változás ma szélsebes, és a régi minták elavulnak. Amikor az újakat keressük, ami a lényeget illeti, a régi hívők példáihoz jutunk, akik az Úr Jézust minden körülményben csendesen, hűségesen követték.

Szilágyi László