ÁHÍTAT – 2022. január 1., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Ragaszkodjunk az örök Igéhez
Igehely: Zsolt 119:89-96; Kulcsige: Zsolt 119:89 „Uram, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég.”
Életünk során mindannyiunkban felmerült a kérdés: Hogyan tovább? Meginogtak a biztosnak vélt dolgok, kifulladt az emberi bölcsesség. Ezt tapasztaltuk az elmúlt évek járványhelyzetében is.

A zsoltáros csordultig van Isten iránti hódolattal, tisztelettel és az Ő örökkévaló igéjével, amely nem veszti érvényét, szilárdan megáll bármilyen körülmények, eszmei áramlatok közepette is. Bölcs dolog tehát Isten igéjének tanácsaira figyelni ez év kezdetén. Lelki egyensúlyunk titka, hogy betöltekezzünk Isten igéjével, forgassuk azt a szívünkben, szeressük, olvassuk, és éljük azt. Formálja gondolkodásunkat, irányítsa tekintetünket a mennyei értékekre!

Ebből az igei gondolkodásból fakad az a meggyőződés is, hogy az örökkévaló Isten a teremtettség Ura, akinek szép tervébe szeretnénk beilleszkedni. Az Ő igéje ad erőt a megpróbáltatásokban is, és visz át az életen, egészen a mennyei célig.

Mit teszünk azért, hogy még inkább gyönyörködjünk Isten igéjében? Mi Isten terve az életünkre nézve? Hogyan bátorított az ige a megpróbáltatásokban?

Vékás Benjámin

Délutáni elmélkedés

Új év, új öltözet
Igehely: Kol 3:12-17; Kulcsige: Kol 3:14 „Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.”
Az idő visszafordíthatatlan tengelye fölött Isten örökkévalósága és szeretete állandó. Ez nekünk is reményt ad. Nem a ruha teszi az embert, szoktuk mondani. Valóban így van. A ruházat azonban elárul valamit az ember belső szépségéről, vagy éppen lelki mezítelenségéről. Pál apostol által ez év elején nekünk is üzeni az Úr, hogy Isten választottjaiként Krisztushoz méltó lelki öltözetünk és viselkedésünk róla tanúskodjon. Ez az, ami kisugárzik arcunkra is. „Oly szép az ember, ki a bűnt egészen elveté” (Karénekek 85). Lássuk a lelki ruhatár néhány darabját:

A Krisztusban nyert szeretet erőt ad, hogy könyörületes, megbocsátó, jóságos lelkülettel viszonyuljunk testvéreink, de esetleges rosszakaróink felé is, javukat keresve. Szorosan összefügg a krisztusi szeretettel a benne nyert békesség, amely nem a körülmények kedvező alakulásának a terméke, hanem a viharokban is megnyilvánul. Mindez lehetséges, ha betölt minket Isten beszéde, s ebből fakadóan a hálás lelkület. Ha a Főhöz kapcsolódunk, jól működik a test, így megdicsőül az Úr neve egyéni és közösségi életünkben!

Vékás Benjámin