ÁHÍTAT – 2022. március 6., vasárnap

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Isten ujjával
Igehely: Lk 11:14-28; Kulcsige: Lk 11:20 „Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa.”
Jézus kiűzött egy ördögöt egy néma emberből, és némelyek a sokaság közül, akik ezt látták, azt állították, hogy Belzebub erejével teszi. Jézus rámutat a vád lehetetlenségére, mert ha Ő Belzebubnak dolgozik, akkor Belzebub a saját országát pusztítja. Jézus ördögűző hatalma csak Istentől származhat, és azt jelzi, hogy elérkezett az Isten országa. Isten ujja az Ő erejét, hatalmát jelenti. Istennek van hatalma arra, hogy megkötözze az erős fegyverest, mert Ő erősebb nála. Ó, milyen csodálatos, hogy minden hatalom mennyben és a földön a mi drága Urunknak és Megváltónknak Jézus Krisztusnak adatott, és az Ő nevére minden térd meg fog hajolni, mennyeieké, földieké és földalattvalóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére!

Jézus úgy beszél itt a Sátánról, mint erős fegyveresről, ugyanakkor világosan elmondja, hogy Ő erősebb nála, hatalma van felette. Figyelmezteti bírálóit, és téged is, kedves olvasó, hogy aki nem az Ő oldalán áll, az a Sátán seregéhez tartozik. Azt is hangsúlyozza: ha a gonosz távozása után felszabadult lélek nem kapcsolódik Krisztushoz, akkor az még mindig a Sátán országához tartozik, és a hamis biztonság miatt még könnyebben kerül a Sátán hatalma alá. Csak Isten hatalmával lehet kiűzni a tisztátalan lelkeket. Jézus Krisztus éppen azokat a fegyvereket veszi el, amelyekre a Sátán támaszkodott.

Jézusnak mindig hatalma volt az ördögök felett. „Jézus abban az órában sok embert meggyógyított különféle betegségekből és bajokból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza látását” (Lk 7:21). Ezt a hatalmat maguk a démonok is elismerték: „Ah, mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten Szentje” (Lk 4:34). Jézus ellenségei is tisztában voltak ezzel.

Te elismered az Ő hatalmát az életed felett? Mondd, megérintett már téged Isten ujja? Elég neked az Ő kegyelme? Ha nem elég neked az Ő kegyelme, akkor semmi sem lesz elég.

Vajda Miklós
Kérjük Istentől, hogy lássuk meg a jelenvaló csodákban kezének munkáját! – Zsolt 19:2-5a
Teljesítsd a rád bízott feladatot! – Róm 15:14-33 (Róm 15:16)

Délutáni elmélkedés

Kirendelt hírnök
Igehely: 5Móz 18:15-22; Kulcsige: 5Móz 18:18 „Prófétát támasztok nekik testvéreik közül, olyat, mint te. Az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok.”
Isten mindig rendelt hírnököket népe számára, és arra hívta fel őket, hogy a jövendőmondók, varázslók, és halottidézők helyett a prófétákra hallgassanak. Minden igaz próféta csak az Úr szavát fogja mondani, ezért a nép köteles engedelmeskedni neki. Isten egyértelműen tudósít arról, hogy ki az a Próféta, akit Ő támaszt: a mi drága Urunk, Jézus Krisztus. Isten Jézus Krisztusban támasztott Mózeshez hasonló prófétát, aki Isten kirendelt hírnöke, népének szabadítója. Mózeshez hasonló próféta nem volt egészen addig, amíg el nem jött az új szövetség közbenjárója, Jézus Krisztus. Milyen nagy kiváltság, hogy egy ilyen nagy Prófétát hallgathatunk, sőt prófétánál sokkal nagyobbat, annyival nagyobbat, amennyivel az Isten nagyobb az embernél. Isten szavát hallhatjuk egy kirendelt hírnök által, az ember Jézus Krisztus szava által. Nem mennydörgésben, nem lángoló tűzben, nem villámlásban, hanem a kegyelem és a szeretet szelíd szavával, amely a megfáradtakat megnyugtatja. A zsidók nagy része még mindig várja Mózes jövendölésének beteljesülését: „Erre megkérdezték tőle: Hát akkor? Illés vagy te? De kijelentette: Nem vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt: Nem” (Jn 1:21). Péter apostol azonban arról tesz bizonyságot, hogy Jézus Krisztus után nincs kit várni. „Maga Mózes mondta: prófétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr, a ti Istenetek, olyat, mint én: őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a prófétára, azt ki kell irtani a nép közül” (ApCsel 3:22-23). A hírnökre rá van bízva egy üzenet. Az üzenet hitelességét abban mérjük le, hogy megegyezik-e a Szentírással. Az Írás szava Jézus szava. Ennél több nincs, és másra nincs is szükség. Akik ismerik az igaz próféták szavát, azok nem hallgatnak másra. Akik ismerik a jó pásztor hangját, azok nem követnek mást. Kedves olvasó, csak az Istentől kijelölt hírnöknek, Jézus Krisztusnak a szavára hallgass!
Vajda Miklós