ÁHÍTAT – 2023. augusztus 1., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Anániás és a vak Saul
Igehely: ApCsel 9:1-18; Kulcsige: ApCsel 9:18 „És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, azután felkelt, és megkeresztelkedett.”
Krisztus egyik legkiemelkedőbb szolgája Pál apostol volt, akit Tarzuszi Saulként ismertek. Ezt a nevet születésekor kapta a családjában. Majd a második születése, vagyis az újjászületése után, amelyről az Úr Jézus beszélt Nikodémusnak (Jn 3), Sault a továbbiakban Pálnak szólították, a latin paulus szóból, ami kicsinyt, alázatost jelent.
Saul a damaszkuszi úti drámai események után tért a keresztyén hitre. A megváltó Jézus megjelent neki ragyogó mennyei fényben, és Saul elveszítette fizikai látását. A Jézussal folytatott párbeszédét követően Sault az Úr Damaszkuszba küldte egy Anániás nevű tanítványához. Ő volt az eszköz arra, hogy Saul visszanyerje látását, és megtegye az első lépéseket az újonnan nyert hit útján.
Ezeket az eseményeket szem előtt tartva, adjunk hálát Istennek a fizikai látás ajándékáért. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek a fizikai látás hiánya miatt, és azokért is, akik segítenek nekik boldogulni az életben. Adjunk hálát a lelki látás ajándékáért, amelyet az evangélium által nyertünk. Imádkozzunk azokért, akik lelkileg még sötétségben élnek, és a gyülekezeteink tagjaiért, hogy betölthessék a hivatásukat, és só és világosság legyenek. 
Petrică Crețu

Délutáni elmélkedés

A feddés helyes módja
Igehely: 1Tim 5:1-2, 19-20; Kulcsige: 1Tim 5:19-20 „Presbiter ellen vádat ne fogadj el, csak „két vagy három tanú szavára”. Akik vétkeznek, azokat mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon.”
Ha egy hívő elhajlik a hitéletben, a javító célú fegyelmezés első formája a feddés. Pál arra bátorítja Timóteust, hogy: „Akik vétkeznek, azokat mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon” (1Tim 5:20). Arra tanította, hogy pásztori szolgálatában és az igehirdetésében is használja a feddést: „hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással” (2Tim 4:2). A fegyelmezésnek e módjával kapcsolatosan az apostol azt ajánlotta, hogy teljes szelídséggel és tanítással, teljes tisztasággal történjék. Az apostol ezt írja a hitben való fiának: „Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd, mint apádat, a fiatalabbat pedig mint öcsédet, az idősebb asszonyt, mint anyádat, a fiatalabbat, mint húgodat: teljes tisztasággal” (1Tim 5:1–2).
Ezeket szem előtt tartva, adjunk hálát az Úrnak a feddésekért, amelyeket az igehirdetők szava által intéz hozzánk. Imádkozzunk, hogy az igehirdetőknek ne csak bátorságuk legyen a feddéshez, hanem bölcsességgel és szelídséggel végezzék azt. Könyörögjünk azok helyreállásáért, akiket a túl kemény és szeretetlen dorgálás megsebzett.
Petrică Crețu