ÁHÍTAT – 2023. január 7., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Ő az, aki Szentlélekkel keresztel
Igehely: Jn 1:32-34; Kulcsige: Jn 1:33 „Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem: Akire látod, hogy leszáll a Lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel.”
„Akire látod a Lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel.” János kijelenti, hogy aki elküldte őt, vagyis Isten mondta neki: „akire látod leszállani a Lelket, Ő az. És én láttam, és bizonyságot tettem róla, hogy ő az Isten Fia.” Ő a Messiás, akit annyira vártak. Ő ama próféta, Ő a Krisztus, a Küldött. „Ő keresztel Szentlélekkel és tűzzel” (Mt 3:11). Baptista hitvallásunk szerint: „A Szent Lélek Isten személyes jelenlétének hordozója a teremtett világban. Biztosítja a teremtettség rendjét, és általa valósulnak meg Istennek a világban elhelyezett törvényei és igazságai. A Szent Lélek készítette elő a megváltást, vele győzött Jézus Krisztus a bűn és a halál felett. Általa válik elérhetővé a Fiú szabadítása, és jut céljához az Atya üdvözítő akarata.” Tömör megfogalmazás a Szentlélek személyéről és hatalmáról.
Igénk azt mondja, hogy Jézus keresztel az Atya Lelkével, ezek szerint a Szentlélek benne van az Atyában, a Fiúban és bennünk. „Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?” (1Kor 3:16). Ha a hívő ember a Krisztus követője a szó teljes értelmében, az magában hordozza a Szentlélek jelenlétét. Kérjük Istent, hogy így legyen. Segítsen erre mindannyiunkat!
Fodor Barnabás

Délutáni elmélkedés

Mindennapi örvendezés
Igehely: 2Krón 30:21-23; Kulcsige: 2Krón 30:21 „Azután megtartották a Jeruzsálemben tartózkodó izráeliek a kovásztalan kenyerek ünnepét hét napon át nagy örömmel. A léviták és a papok mindennap dicsérték az Urat, erős hangú hangszereken játszva az Úr tiszteletére.”
A kovásztalan kenyerek ünnepén Izráel örömmel ünnepelte Istent. Az ünneplés egy hétig tartott, de ezt még egy héttel meghosszabbították. Isten megkegyelmezett Júdának, de az északi királyságot asszír fogságra vitték bűneik miatt. Ezékiás páskaünnepet hirdet, és hívja a népet Jeruzsálembe. Nagy tömeg érkezik, nagy az öröm, mert ilyen nagy ünnepet már régóta nem tartottak. Ezékiás megtérésre szólítja fel a népet, hogy Isten megkegyelmezzen nekik, és könyörögnek a fogságban levő testvéreikért is. A hívő ember életében nincs öröm, ha még ott van a bűn. A bűn megvallása és megbánása után jön a bűnbocsánat, szabadulás, öröm. Isten megbocsátotta bűneinket Jézusért, aki az ellenünk szóló vádiratot maga szegezte a keresztfára, megbocsátva minden vétkünket: „Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára” (Kol 2:14). Nincs már adósságunk, mert ami húsvéti (páska)Bárányunk törlesztette mindet. Ez folyamatos örömre serkent, mert Isten gyermekei lettünk, az Ő népéhez tartozunk, akik örökölni fogjuk az Isten országát a Bárány érdeméért.
Dicsőítsük a mi Istenünket hálával, nagy örömmel. Mindennapi örvendezéssel.
Fodor Barnabás