ÁHÍTAT – 2023. június 10., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Egybeszerkesztő Isten
Igehely: 1Kor 12:21-27; Kulcsige: 1Kor 12:24a „A becseseknek azonban nincs erre szükségük.”
Ha tisztelem az Alkotót, akkor tisztelem az alkotását is. Alkotásai közül kiemelkedik az emberi test, amely szép harmóniában működik. Nincs meghasonlás, lázadás a különböző testrészek között. Így kell működnie az emberi közösségeknek is – különösen a gyülekezeteknek. Isten egybeszerkesztő munkájáról beszél az Úr Jézus akkor is, amikor a házasságról beszél: „A mit azért az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza.” (Károli, Mt 19:6). Pál apostol a következőket mondja: „ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak” (Károli, Ef 1:10).
Hogyan látod, engeded Isten egybeszerkesztő munkáját az életedben, környezetedben? Hol vannak nehézségeid? Gondolj házasságodra, gyülekezetedre, munkahelyedre! Imádkozz hálaadással, ha látod Isten szép munkáját, de ne félj a bűnbánattól sem, ha hiányosságokra mutat rá Isten Lelke!
Csuhai József

Délutáni elmélkedés

Hálaadás az igehirdetés eredményeiért
Igehely: 1Thessz 1:1-10; Kulcsige: 1Thessz 1:5 „Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is.”
Ma esti áhítatunk erős bátorítás az igét szerető testvéreknek, gyülekezeteknek, mert egy olyan példa van előttünk, melyet öröm olvasni! Induljunk ki onnét, hogy Istennek ígérete van arra, hogy az ige nem tér vissza üresen (Ézs 55:10-11). A thesszalonikaiaknak írt levélben a következőkben foglalja össze Pál ezeket az eredményeket, gyümölcsöket: 1. Hálás a hitből fakadó munkájukért. Jakab sokat ír arról, hogy az igazi hitet tettek követik. (Ma mennyire látszott a Jézushoz tartozásod?) 2. A szeretetből jövő fáradozásért. (Igen, mert ha nem szeretetből van, akkor annak nincs értelme.) 3. Az Úr Jézus Krisztus felől táplált reménységük állhatatosságáért. 4. Pál apostol ill. az Úr Jézus követői lettek. (Tudod követni vezetőid életmódját, hitét?) 5. Példává lettek a többi gyülekezet számára az Úr beszédének terjesztésében, a bálványoktól való elfordulásban, Jézus várásában. Ezekben van átfedés, de így kapcsolódnak össze. Mi a titka? Úr Jézus azt mondta: Benne maradni (Jn15:5). Szeretnél ilyen gyülekezetben élni? Imádkozz ezért!
Csuhai József