ÁHÍTAT – 2023. szeptember 21., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Szeretetteljes kapcsolat a gyakorlatban
Igehely: Kol 3:12-17; Kulcsige: Kol 3:14 „Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.”
Mi hívők, arra vagyunk elhívva Krisztusban, hogy elsősorban mi magunk új emberekké váljunk. Ehhez nekünk Krisztust kell felöltenünk (Gal 3:27). Nemcsak egyéni, hanem közösségi életünket is Krisztus kell, hogy áthassa. Az előttünk álló igeszakasz először is kifejti, hogy mit jelent a gyakorlatban ez az egyéni felöltözés: könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet (12.v.). Még azt is jelenti, hogy Krisztus békessége (15.v.) és beszéde (16.v.) uralkodik és lakozik a szívünkben gazdagon. Másodsorban látjuk, hogy miként tükröződik Krisztus a testvéri közösségben megélt kapcsolatainkban: viseljétek el egymást, bocsássatok meg egymásnak, tanítsátok egymást, intsétek egymást. Ami által mindezek a krisztusi tulajdonságok egyéni és közösségi életünk szerves és elválaszthatatlan részévé válhatnak, az nem más, mint a szeretet, ami tökéletesen összefog mindent (14.v.).
Ez a szeretet, amely szívünkben árad a Szentlélek által, élteti és őrzi a kapcsolatainkat egymással és Krisztussal. Hála érte!
Kis Ottó Károly

Délutáni elmélkedés

A győztesek Istene Ő
Igehely: Jel 21:5-8; Kulcsige: Jel 21:7 „Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.”
Amikor valaki részt vesz egy versenyben, nem olyan szándékkal küzd, hogy vesztes legyen, hanem az a reménység élteti, hogy győzni fog. A Biblia többször is hasonlítja a krisztuskövetést versenyhez, küzdelemhez, harchoz (1Kor 9:24–27; Zsid 12:1), amit majd odaát értékelnek. Majd, amikor eljön a vég, Isten új eget és új földet teremt „íme újjáteremtek mindent” (5.v.), valamint az Ő sátra alászáll, és maga Isten fog együtt lakozni az emberekkel.
De kik lesznek ezek az emberek? A hetedik versben azt találjuk, hogy aki győz, annak örökséget ad, annak Istene lesz, azt fiává fogadja. Úgy is fogalmazhatunk, hogy Isten a győztesek Istene. Akik földi életük alatt megtérnek és Krisztus oldalára állnak, akik hűségesek lesznek mindhalálig, valamint szabályszerűen küzdenek, azok elnyerik az élet koronáját, és győztesek lesznek. A győztesek Istene vár rájuk, hogy letöröljön a szemükről minden könnyet, hogy megjutalmazza őket, és velük ünnepeljen egy örökkévalóságon át.
Ott leszel-e te is a győztesek sorában?
Kis Ottó Károly