ÁHÍTAT – 2023. szeptember 23., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Krisztus testének vagyunk tagjai
Igehely: 1Kor 12:12-27; Kulcsige: 1Kor 12:12 „Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is.”
A Bibliában a gyülekezetre utaló hasonlatok közül egyik sem fejezi ki olyan erőteljesen a hívők szerves összetartozását, mint a Krisztus teste kifejezés (27.v.). Három kérdésre találunk választ az igében. Elsősorban, hogy kikből tevődik össze gyülekezet. Olyan tagokból, akiket különböző egyéniségük, nemzetiségük, szociális hátterük ellenére (13.v.) Isten elhívott, Lelkével betöltött, és különböző kegyelmi ajándékokkal felruházott.
Másodsorban, hogy miként jött létre a gyülekezet. A tagok egy testté való keresztelése (13.v.), valamint Isten szuverén akarata szerinti elhelyezése (18.v.) által. Mindezt Isten végzi a Lélek által, és nem a tagok határozzák meg a helyüket a gyülekezetben. Éppen ezért nincs helye a versengésnek és egymás leértékelésének. Harmadsorban arra találunk választ, hogy miért létezik a gyülekezet: hogy kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok (25.v.), és mint élő szervezet, Krisztus testét alkotva szolgáljanak a kívül valók felé.
Légy hálás, hogy te is tag lehetsz Krisztus testében!
Kis Ottó Károly

Délutáni elmélkedés

Világot legyőző hívők
Igehely: 1Jn 5:1-5; Kulcsige: 1Jn 5:5 „Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?”
A világ kifejezésnek a Bibliában nagyon sok jelentése van. Itt magába foglalja mindazt, ami szembeszegül Istennel és az Ő Lelkének munkájával. Ezek az erők és hatalmak, melyek bennünk (bűnös természet, kívánság) és körülöttünk (istentelen emberek, szellemiség) működnek, eltávolítanak bennünket Istentől. Ezért, akik szeretjük Istent és hiszünk Krisztusban, hatalmas háborút kell vívnunk ezekkel az erőkkel, és mindennap véres küzdelemben veszünk részt. Saját erőnkből folyamatosan vereséget szenvednénk, de mivel hiszünk Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, újjászülettünk, és így győzelmében is osztozunk. Tulajdonképpen nem mi győzünk a világ felett, hanem a bennük lakozó Krisztus (Gal 2:20). Nem akármilyen hit győzi le a világot, hiszen még az ördögök is hisznek, hanem az a hit, amelynek szerzője és beteljesítője Krisztus (Zsid 12:2).
Van-e ilyen hited, amely által győztes lehetsz? Szereted-e Istent, és hálás vagy-e neki a Krisztusban nyert új életért és győzelemért?
Kis Ottó Károly