ÁHÍTAT – 2022. április 3., vasárnap

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A gazdag és Lázár
Igehely: Lk 17:19-31; Kulcsige: Lk 16:25 „De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz.”
A farizeusok azt tartották, hogy a gazdagság az istenfélő élet bizonyítéka. Ez téves hit volt, mert az Úr Jézus azt mondja a Lk 12:15-ben: „mert, ha bőségben él is valaki, életét akkor sem vagyona tartja meg”. Tehát nem a gazdagság üdvözít. Az Úr Jézus elmondja ebben a példázatban a pénzsóvár farizeusoknak, de nekünk is, hogy Lázár milyen jutalmat vett, a gazdag pedig hogyan gyötrődött. Íme, néhány igazság:

1. A gazdag nem a gazdagsága miatt került a pokolba, hanem mert önző volt, és nem törődött a szükségben élő Lázárral. Magára hagyta, és nem táplálta. A gazdagsága mellett fösvény is volt és keményszívű. Az ilyenek nem örökölhetik Isten országát. Ne legyünk senkivel szemben ilyenek!

2. Lázár, ezzel szemben, nem azért ment a mennybe, mert szegény koldus volt, és sokat szenvedett, hanem mert hitt Istenben, imádkozott hozzá, csendben tűrve nyomorúságát, fekélyeit, sorsát. A gazdag ember csak azután imádkozott, miután a pokolba került, pedig hamarabb is tehette volna. Nem gondolt sem a szegényekre, sem a túlvilágra, sem a saját lelkére.

3. A hitetlen emberek a halottak hazájába, a pokolba kerülnek, a hívők pedig az angyaloktól vitetve a mennybe mennek, ahol biztonságban, nyugalomban és vigasztalásban van részük. Az Ábrahám keblére csak azok jutnak el, akik Ábrahám hitével rendelkeznek, aki hitt Istenben, és ez a hit tulajdoníttatott neki igazságul.

4. A pokolban már késő lesz megtérni, itt az imádság sem talál meghallgatásra. A kegyelem ideje a földön van, a pokolban már késő szeretteink, családtagjaink megtérésére gondolni. A földi életben kell könnyhullatással vetnünk az Ige magvait, hogy majd vigadozásban lehessen részünk (Zsolt 126:5-6).

5. Ezen a földön két út van: a keskeny és a széles. A keskeny út vége vigasztalódás, a szélesé pedig a gyötrődés. Nekünk Isten Igéjében kell hinnünk, nem azt várni, hogy valaki feltámadjon a halálból, mert Jézus Krisztus már 2000 éve feltámadt. Az üdvösséget csak a földön lehet megkapni. Odaát már semmin sem lehet változtatni. „Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár! Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt.” (HH 650/1)

Vajon nem hagytál valakit figyelmen kívül az utóbbi időben?

Szabó Mihály
Imádkozzunk, hogy Atyánk emlékezzen meg rólunk is! – Ézs 13:49-16
Az engedetlenség következményei – 1Móz 3:1-24 (1Móz 3:19)

Délutáni elmélkedés

Beteljesülő ígéret
Igehely: 5Móz 3:23-27; 31:1-8; Kulcsige: 5Móz 31:7 „Akkor odahívta Mózes Józsuét, és ezt mondta neki az egész Izráel előtt: Légy erős és bátor, mert te fogsz bemenni ezzel a néppel arra a földre, amelyet az Úr esküvel ígért oda atyáiknak, és te osztod azt fel majd köztük.”
A Bibliában Istenünk sok ígéretéről olvashatunk. Nagyon sok már be is teljesedett, de még van néhány, amelyek ezután fognak beteljesedni. Isten megígérte, hogy nem lesz többé özönvíz. Ennek jele a szivárvány. „Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.” (1Móz 8:22) Az Ábrahámnak tett ígéretét is beváltotta: „Hasonlóvá teszem utódaidat a föld porához… Megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei”.

Az előttünk álló igeszakaszokban Istennek két ígérete van beteljesülőben. Az egyik a Mózesnek tett ígérete, hogy nem fog átmenni a Jordánon a tejjel és mézzel folyó földre. Pedig nagyon szeretett volna, könyörgött is érte. De amit Isten megígért, ebben a helyzetben nem változtatta meg, hanem beteljesítette. Ez Isten szuverén hatalma és joga. Meg is tiltja, hogy tovább beszéljen hozzá erről a dologról (26b.). Mózes tévedésének vagy bűnének a következménye ez. Mert amikor Kádesbe érkeztek, nem volt vize a népnek. Az Úr azt mondta Mózesnek és Áronnak, hogy szóljanak a kősziklához, és lesz elég víz. De Mózes felindultságában két ízben megütötte a kősziklát, amit nem lett volna szabad megtennie. Három bűnt vettem itt észre, amire nekünk is vigyáznunk kell: engedetlenség, hitetlenség, büszkeség. Isten megbocsátott Mózesnek teljesen, mert ott volt az Úr Jézussal a megdicsőülés hegyén, de az ígéretét nem változtatta meg, az beteljesedett.

A második igeszakaszban Isten megígéri, hogy Józsué fogja bevezetni a népet az Ígéret földjére. Legyenek erősek és bátrak, mert maga Isten fog velük menni. Ennek az ígéretnek is van ám feltétele, amit Mózes is megtanult. Mindenben legyenek engedelmesek, ahogyan Isten megmondta nekik.

Drága testvéreim, mi is a mennyei Kánaán, az Ígéret országa felé tartunk. Az Úr Jézus megígérte, hogy elmegy helyet készíteni nekünk (Jn 14:2-3). Tegyük meg mindazt, amit kér tőlünk alázattal és hittel, mint az Ő szolgái, mint ahogy az Úr Jézus is cselekedett. A másik ígéret pedig az: „Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:20/b).

Szabó Mihály