ÁHÍTAT – 2022. január 3., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Megtéréshez méltóan élni
Igehely: Lk 3:7-9; Kulcsige: Lk 3:8 „Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak.”
János igehirdetése nem volt kellemes a fülnek. Mérges kígyókhoz, a tarlóégetés tüze elől menekülő viperákhoz hasonlítani az őt hallgató tömeget, ellentmond az emberi elvárásnak. A szép külső mögött rejlő tisztátalan belső világra utalt ezzel.

János nem a megtérés és bemerítés ellen szól, hanem a képmutató vallásos cselekedetek ellen. A megtérés és az ezt követő engedelmességből fakadó bemerítkezés együtt járnak. Az őszinte bűnbánatot követi a bűnbocsánat bizonyossága, valamint a Krisztussal való édes közösség zálogaként az engedelmesség. Nem katonai, kényszerű engedelmességről, hanem szeretetből fakadó Krisztuskövetésről van itt szó. Nem vallásos önbizalom adja a hívő ember békességét, hanem az a meggyőződés, hogy megtérés, újjászületés által én is Ábrahám fiává lettem. Az ilyen megváltozott életből fakad a megtérés gyümölcse, amely kívánatossá teszi az Úr munkáját mások előtt is.

Miben látszik a megtérés gyümölcse életünkben? Hogyan tapasztaltuk meg Isten újjászülő munkáját? Mit tehetünk azért, hogy mások is Ábrahám fiaivá/leányaivá legyenek?

Vékás Benjámin

Délutáni elmélkedés

A jó föld ígérete
Igehely: 2Móz 3:6-10; Kulcsige: 2Móz 3:8a „El is megyek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre.”
Isten ígéretei igazak és ámenek. Sokszor viszont harcba kerül az, hogy hit által ráálljunk ezekre az ígéretekre, s azok fényében rendezzük be életünket. Isten legtöbbször kritikus pillanatokban adott ígéretet egy-egy személy vagy nép számára. Semmi nem látszott az ígéret beteljesedéséből, de az egyén vagy közösség engedelmességén, hitén is múlt az isteni terv beteljesedése.

Mózes a pusztában terelgeti apósa juhait, múltja elől menekülve. Izráel népe 430 éve fogságban, csak kiáltásuk jut el Istenhez, de az eljut. Isten pedig, aki minden felett áll, bepillantást enged Mózesnek szép tervébe, a népnek szánt örökség ígéretét adja. Mi több, a dadogót, a bujdosót akarja felhasználni terve kivitelezésében. Hihetetlennek tűnt ez Mózesnek, nekünk is sokszor lehetetlennek tűnik egy-egy helyzet vagy élet megváltozása. Higgyünk Istenben! Ne saját ügyességünkben bízzunk, hanem az Ő kijelentésében, hatalmában, s engedelmeskedjünk neki! Az ígéreteiben való szilárd bizalom, s az ebből fakadó engedelmesség átvisz a földi életen az örökkévalóságig!

Vékás Benjámin