ÁHÍTAT – 2022. július 27., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A gyülekezet jellemzője a kölcsönös segítségnyújtás
Igehely: ApCsel 11:27-30; Kulcsige: ApCsel 11:29 „A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek.”
Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy segítséget nyújtson, és kiemeljen a bűn nyomorúságából. Jézus Krisztus a gyülekezet Ura. Ő ma is ösztönzi övéit a kölcsönös bátorításra, olykor fizikai segítségnyújtásra is, amelyben az Ő neve megdicsőülhet. Az igénkben említett éhínséget jeruzsálemi próféták jövendölték meg Antiókhiában, ezért a hívők valamennyire fel voltak készülve rá. Így az antiókhiai testvérek elhatározták, hogy segítséget nyújtanak lehetőségük szerint (29. v.). Ez a segítségnyújtás meg is valósult. Barnabás és Pál által küldték el a Júdeában lakó testvéreknek az adományt (30. v.).

Krisztus gyülekezetét a kölcsönös segítségnyújtás kell, hogy jellemezze. Így anyagiakon keresztül is kifejezésre juttatjuk szeretetünket és gondoskodásunkat. Ez nagy bátorítás a szükségben levőknek, hisz éreztetjük azt, hogy összetartozunk, és hogy szeretjük egymást. Vigyáznunk kell, nehogy csak szóban történjen mindez (Jak 2:15-16)!

Mi késztet arra, hogy egy hívő testvérednek valamilyen formában segítséget nyújts? Az Úr adjon nekünk együttérző szívet, hogy szolgáljunk szeretettel! ,,Élünk-e az Úrban, ó, társaim?” (HH 194). „Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább azokkal, akik testvéreink a hitben.” (Gal 6:10)

Tóth Róbert

Délutáni elmélkedés

Az Úr rendelkezései örömteljesek
Igehely: Zsolt 95:1-7; Kulcsige: Zsolt 95:1 „Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt!”
Az Úr rendelkezései csak annak örömteljesek, aki már megbékült az Istennel. Csak az ilyen ember látja igazán, hogy mennyi rossztól megóvta őt az Úr. Az ilyen hívő tapasztalja azt a sok örömöt, amit az Istennel való kapcsolatában kap mindennap. Sok örömöt talál az Úr beszédében.

Aki megszabadult, és élete már az Úrhoz tartozik, az dicsérje az Urat, örvendezzen az Úr előtt! Menjen eléje hálaadással, ujjongjon énekszóval! Boruljon le és hajoljon meg a hatalmas Isten előtt! Aki megismerte az Úr szeretetét és nagy szabadítását, az térdet tud hajtani Alkotója és Szabadítója előtt. Az tud így hódolni az Úr előtt. Annak a szívében hála van a kegyelemért, és boldog öröm az ujjongásban.

Csendesedjünk el mindannyian, és ismerjük el, hogy az Úr kezében van a világmindenség és a mi életünk is. Köszönjük meg, hogy rendelkezései vezetnek minket azon az úton, amely hozzá visz, s ahol oltalma és biztos karja őriz minket! Nagy kiváltságban részesültünk, ha már Isten megváltott népéhez tartozhatunk, mert szeretete kísér mindvégig, amíg a célba érkezünk. Ezért örvendezve dicsérjük az Urat teljes szívből!

Tóth Róbert