ÁHÍTAT – 2022. június 18., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Isten a Lelke által van közöttünk, bennünk
Igehely: Jn 14:25-31; Kulcsige: Jn 14:26 „Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.”
Amíg az Úr a tanítványaival volt, sok mindenre tanította őket. Eljött az idő, amikor ezt már nem tehette tovább, mert nem tudták volna befogadni. A Mester ígéretet tett, hogy másik Vigasztalót küld, aki majd mindenre megtanítja őket. A Szentlelket az Atya küldte Jézus nevében. Csodálatos kapcsolat van az Atya, a Fiú és a Szentlélek között. A Fiú Isten elismeri, hogy az Atya Isten nagyobb nála. Szereti Őt és engedelmeskedik neki. A Szentlélek Isten eljött a világba, hogy folytassa, kiterjessze a világra a Fiú Isten által elvégzett váltságmunkát. Most Isten az Ő Szentlelke által munkálkodik közöttünk és bennünk. Az Úrtól való tanítás közvetlen és közvetett módon jut el hozzánk. A Krisztusról és a Krisztustól való Igéket Isten Lelke megvilágosítja, eszünkbe juttatja és megeleveníti számunkra. Isten Lelke bennünk is azt munkálja, hogy szeressük az Urat és engedelmeskedjünk neki. Az Ő terve és akarata az, hogy velünk is szorosabb lelki kapcsolatban legyen.

Ebben az évben meglátszik rajtunk az, hogy Isten a Lelke által közöttünk és bennünk lakozik?

Szekrényes Pál

Délutáni elmélkedés

Megerősödés kitartásra és hosszútűrésre
Igehely: Kol 1:9-11; Kulcsige: Kol 1:11 „Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre.”
Pál apostol buzgón imádkozott minden gyülekezetért, ahol korábban járt és hirdette az evan-géliumot. Ez követésre méltó példa mindannyiunk számára. Azért imádkozott, hogy a hívők jussanak el Isten akaratának helyes megismerésére. Ez a megismerés védi meg a gyülekezeteket a következő időkben a tévtanítók befolyásától.

Az Isten dicsőségének nagysága szerint való megerősödés is egy igen fontos kérés. A hívő életet nem lehet pusztán emberi energiával élni. Természetfeletti, isteni erőre van szükségünk, amit Isten megad az ő dicsőségének korlátlan hatalma szerint. Mire kell nekünk ez az isteni erő? Nem akármire! Az apostol céltudatosan kéri azt, az örömmel való kitartásra és hosszútűrésre. Életünk folyamán sokféleképpen szenvedünk. A bűneset miatt osztozunk a teremtett világ nyögésében. A Krisztus-követés és a kereszthordozás is szenvedéssel jár. Fontos dolog, hogy ne elkeseredve, bánkódva, szomorúan éljük hívő életünket, hanem örömmel, győzedelmesen és hálaadással.

Szekrényes Pál