ÁHÍTAT – 2023. április 11., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Az evangéliumi beszámolók célja
Igehely: Jn 20:30-31; Kulcsige: Jn 20:31 „Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.”
János apostol Jézus csodáit jeleknek nevezi. Mindegyik, szám szerint hét, egy-egy mélyebb teológiai igazságot emel ki, és arra mutat rá, hogy Jézus Krisztus isteni hatalommal és természetfeletti erővel rendelkezik. Az olvasók így felismerhetik, hogy Jézus Krisztus nem csupán a názáreti ács fia (Mt 13:55), és nem is csupán az, akinek az emberek Őt mondták: Keresztelő János, Illés vagy Jeremiás (Mt 16:14), hanem Ő a Krisztus, az Isten Fia.
Isten gyermekei hisznek Jézus nevében (Jn 1:12), benne megtisztulnak és megszentelődnek (1Kor 6:11). Jézus nevében imádkoznak, hogy meghallgatást nyerjenek (Jn 16:23). Általa van igazi közösségük egymással, valamint tapasztalják meg az Úr jelenlétét és közelségét (Mt 18:20). Isten azt parancsolja, hogy higgyünk az Ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében (1Jn 3:23).
Engedelmeskedtél már ennek a parancsnak? Hogyan védekezel a hitetlenség tüzes nyilaival szemben? Kiálts az Úrhoz ezen a reggelen: növeld a hitemet, Istenem (Lk 17:5)!
Szabó László

Délutáni elmélkedés

„Világosságot fog hirdetni”
Igehely: ApCsel 26:19-23; Kulcsige: ApCsel 26:23 „A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni népének és a pogányoknak.”
Jézus azt mondta magáról, hogy Ő világosságul jött el a világra, hogy aki hisz benne, az ne maradjon többé sötétségben (Jn 12:46). Életében és szolgálatában valóban beteljesedett az ézsaiási prófécia: „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog” (Ézs 9:1).
Jézus megtestesült Igeként világított a sötét világban. Ragyogott általa az Atya dicsősége. Az emberek viszont jobban szerették a sötétséget. Gyűlölték a világosságot, attól félve, hogy fény derül gonosz cselekedeteikre (Jn 3:20–21). Ezért választottak inkább vak vezetőket maguknak, annak ellenére, hogy azokat követve romlásba jutott az életük (Lk 6:39).
Hála legyen Istennek, hogy eljutott hozzánk is a világosság üzenete! Ha befogadtuk, vigyázzunk életünk tisztaságára, hogy el ne szürküljön a bennünk levő világosság (Lk 11:35)! Pál apostol nem félt Fesztusz, Júda új római helytartója, és Agrippa, Palesztina észak-keleti területeinek királya előtt sem bizonyságot tenni Jézusról. Példáján felbátorodva legyünk a világosság üzenetének bátor hirdetői (1Jn 1:5)!
Szabó László