ÁHÍTAT – 2023. július 16., vasárnap

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A kapernaumi százados béna szolgája
Igehely: Mt 8:5-13; Kulcsige: Mt 8:13 „A századosnak pedig ezt mondta Jézus: Menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában.”
A kapernaumi százados tudott szolgája helyzetéről, és azt akarta, hogy meggyógyuljon. Nagyon könnyen megtehette volna, hogy lecseréli egy egészségesre, de nem tette. Át tudta érezni szolgája problémáját, és a javát kívánta. Vannak a környezetedben beteg emberek, együtt tudsz érezni velük? Szoktál értük imádkozni?
A kapernaumi százados a lehető legjobb személyhez, Jézushoz fordult segítségért. Elég gyakran megtörténik, hogy a betegek olyanoktól várják a gyógyulást, akik nem tudnak segíteni. Manapság az is nagyon elterjedt, hogy többféle alternatív gyógyulási lehetőséget kínálnak a betegeknek, amely csalódást, reménytelenséget eredményez az emberek életében. Jézus a lélek gyógyulását tette az első helyre, ugyanakkor mindenféle fizikai betegségben szenvedőt is meg tudott gyógyítani (Mt 4:23).
A százados hitte, hogy Jézus a szava által is tud gyógyítani. Látta a párhuzamot önmaga és Jézus között. Amennyiben alárendelt katonái engedelmeskednek, úgy van hatalma Jézusnak is a betegségek felett. Nem szükséges, hogy az otthonába elmenjen, távolról is meg tudja a szolgát gyógyítani. Jézus sokszor megkérdezte a betegeket: „Hiszed-e, hogy én ezt veled meg tudom tenni?” Vagy több esetben azt is mondta: „legyen a te hited szerint!”
Ez a százados jó példa lehet számunkra abban is, ahogy meg tudott alázkodni Jézus előtt. A rangja, a tisztsége, amit viselt, nem tette őt büszkévé, fennhéjázó emberré. A zsidók is jó véleménnyel voltak róla, és azt mondták Jézusnak: „méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építtette a zsinagógát is nekünk” (Lk 7:5). Azonban ennek az embernek még csak meg sem fordult a fejében, hogy érdemeire hivatkozzon, hanem azt mondta: „Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj” (8.v.). Az alázatos lelkület kell, hogy jellemezze azokat, akik Istenhez közelednek, mert: „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja” (Jak 4:6).
Tudsz-e jönni Jézushoz úgy, ahogy a százados is jött, hogy számodra, vagy beteg barátaidnak is gyógyulást adjon?
Fekete Csaba
Imaáhítat: Adjunk hálát, hogy Jézus megvetettsége a mi elfogadásunkat eredményezte! – Ézs 53:3-4a
Bibliaóra: A védelmező Isten – 2Móz 12:1-28 (Zsolt 34:7)

Délutáni elmélkedés

Krisztus szolgái és Isten titkainak sáfárai
Igehely: 1Kor 3:18-4:5; Kulcsige: 1Kor 4:1 „Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.”
Krisztus szolgái Istentől kapott bölcsességgel végzik a szolgálatukat. A világi és az Istentől jövő bölcsesség szembe van állítva egymással. A világi bölcsesség, amely nem Istentől származik, képes megtéveszteni, becsapni az embereket, ugyanis egy olyan hamis öntudatot adhat, hogy az ember eljutott a bölcsességre, amit pedig Isten bolondságnak tekint. A világi bölcsesség a hívő embereknek is képes ártani azáltal, hogy kérkedővé, rivalizálóvá teszi a gyülekezeti tagokat. Jakab apostol ezt írja: „A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató” (3:17).
Krisztus szolgái Isten titkainak sáfárai. Az evangélium titok volt egészen addig a pontig, amíg el nem jött a kinyilatkoztatás ideje. Az evangélium a jó hír, hogy Isten a pogányokat is üdvözíti. Ez titok volt évezredeken át a kiválasztott nép előtt is. Az evangélium továbbra is el van rejtve azok elől, akiknek a Szentlélek Isten még nem fedte fel annak valódi értékét. Az evangélium fő üzenete Isten szeretete, amelyet Fián keresztül kifejezett a bűnös ember felé. Az emberi értelem számára felfoghatatlan a Krisztus szeretete, de akik ezt valamelyest megértették, készek teljes mértékben elkötelezni magukat, és készek odaszánni az életüket az Ő szolgálatára.
Krisztus szolgái hűségesen végzik azt a munkát, amivel meg lettek bízva (2.v.). A hűség az egyik jele és bizonyítéka annak, hogy Istent szeretjük, és hála van a szívünkben iránta. A hűségnek nem csupán szavakban kell megnyilvánulnia, hanem engedelmességben is: készek vagyunk olyan áldozatott hozni és bemutatni, amit Ő kedvesen vesz.
Krisztus szolgái az Úrtól várják és kapják az igazi minősítést (5.v.). Az emberek minősítése, megítélése nagyon sok esetben lehet téves, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de Isten azt nézi, ami a szívben van (1Sám 16:7). Isten látja, milyen szándékok motiválják az embert, és a szívnek szándékait is megítéli. Ha az emberek minősítése haszonnal jár, mennyivel nagyobb haszon származik abból, amikor az Úr dicséri meg a hűséges szolgáit!
Fekete Csaba