ÁHÍTAT – 2023. július 22., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Egy süketnéma férfi
Igehely: Mk 7:31-37; Kulcsige: Mk 7:35 „És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy rendesen tudott beszélni.”
A démoni lélek nem csupán a beszédjét tudta negatívan befolyásolni ennek a személynek, hanem a hallását is. Az emberek azonban, akik Jézushoz hozták őt, hitték, hogy Jézusnak van hatalma az ördög romboló és pusztító munkája fölött, amit a süketnéma ember életében kifejtett. Amit Jézus a múltban megtett, van hatalma a jelenben is megtenni, mert: „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” (Zsid 13:8).
Jézus megérintette a süket fülét, amellyel azt fejezte ki, hogy együtt tud érezni azokkal, akiknek az életében a gonosz kárt tett. Másrészt Jézus azonosulni tudott az emberiség problémájával, ahogy azt Ézsaiás megfogalmazta: „a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta… Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg (Ézs 53:4a, 5b).
Szeretnél-e eszköz lenni Isten kezében, hogy a megszállottak megszabaduljanak? Kész vagy-e ennek érdekében böjtölni és könyörögni az Úr előtt (Mk 9:29)?
Fekete Csaba

Délutáni elmélkedés

Krisztus testének építői
Igehely: Ef 4:11-18; Kulcsige: Ef 4:11-12 „És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére.”
Az újszövetségi korban az apostolok látták a feltámadt Krisztust, csodatevő erővel voltak felruházva, ami hitelesítette a küldetésüket, amit az Úrtól kaptak. A próféták kijelentést kaptak Istentől, vagy Isten korábbi üzenetét adták tovább. Ezeknek az ajándékoknak a jelentőségét Pál így foglalja össze: „ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Jézus Krisztus” (Ef 2:20). Az evangélisták hirdették az üdvösséget, amely Jézus Krisztus által van, a pásztorok és tanítók pedig gondoskodtak a rájuk bízott nyájról, és tanították Isten igéjét. A cél Krisztus testének építése, eljutni a hit és az Isten Fia megismerésének egységére, a teljes férfikorra, a Krisztus teljességének mértékére.
A mai keresztyének sem elégedhetnek meg kevesebbel, másrészt nem tűzhetnek ki magunknak magasabb rendű célokat, mint amit már Isten korábban meghatározott. A cél megvalósulásában a test tagjai harmonikus kapcsolatban vannak a fejjel, Jézus Krisztussal, akiben az isteni élet teljessége van, aki által igazi növekedés történik.
Fekete Csaba