ÁHÍTAT – 2023. május 24., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Jézus és a naini temetés
Igehely: Lk 7:11-16; Kulcsige: Lk 7:14 „Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: Ifjú, neked mondom, kelj fel!”
Jézus egy Nain nevű városban van. Nain jelentése: szép, kedves, kedvenc. Most ezt a „szépet, kedveset”, Nain városát a halál felhője borította be. Egy özvegyasszony egyetlen fiát kíséri utolsó útjára. Két tömeg találkozik egymással: a temetésen résztvevők és a Jézust követők sokasága. Itt nem olvasunk arról, hogy valaki közbenjárt volna, vagy kérte volna Jézus segítségét. Jézus látta, és megszánta ezt a síró asszonyt: „így szólt hozzá: Ne sírj!” Megérintette a koporsót, és feltámasztotta az ifjút. A Jézus szavára: „kelj fel”, felült a halott, és kezdett beszélni. Megállt a gyászmenet, az özvegy lát egy könyörülő Megváltót. Igyekezett letörölni könnyeit, hogy mind tisztábban láthassa azt, aki ilyen nagy csodát cselekedett életükben. Az ifjú látja, hogy a halált legyőzte az élet. Újból láthatja anyját, és mindazokat, akik siratták és szerették őt. Csodálatosan megváltozik a hangulata, légköre a gyászmenetnek, amikor találkozik az élet Urával. Félelem fogta el mindnyájukat, de dicsőítették az Istent. Újból szép Nain városa, az élet Ura elűzte a halál felhőjét.
Ismered ezt a könyörületes Megváltót? Tudsz-e örülni, és tudod-e dicsőíteni Istent azért, mert mások életében csodát tett?
Nagy Miklós

Délutáni elmélkedés

Illés és Elizeus
Igehely: 2Kir 2:9-15; Kulcsige: 2Kir 2:9 „Amikor átértek, Illés ezt mondta Elizeusnak: Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadtatom tőled. Elizeus így felelt: Jusson nekem kétszeres rész a benned munkálkodó lélekből!”
Az Úr Lelke szállt Elizeusra Illés távozása után. Elizeus nagyon hűséges volt Illéshez a szolgálata folyamán. Tudták mind a ketten, hogy Illés a mennybe vezető úton van, amikor átkeltek a Jordánon. Illés felajánlása Elizeus számára távozása előtt az volt, hogy kérjen tőle, amit csak akar. Elizeus kért: „Jusson nekem kétszeres rész a benned munkálkodó lélekből!” Egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és Illés elragadtatott a forgószélben az égbe. Az isteni erő Elizeusban igazolva lett, amikor Illés palástjával a Jordán vizére ütött, és az kettévált. Sok esetben igazolódott az, hogy Elizeusra szállt az Illésben munkálkodó Lélek, mert kétszer annyi csodát tett, mint Illés. Elismerték ezt a prófétafiak, akik látták a víz kettéválását, és eléje menve, földre borultak előtte. Így vezethette Elizeus a prófétaiskolát Illés után.
Szükségünk van mennyei erőre: „Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben” (1Kor 4:20). „Adj új erőt, Urunk, Ó nyújtsd ki szent kezed” (HH 15)!
Nagy Miklós