ÁHÍTAT – 2022. december 11., vasárnap

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Az Úr követe elküldésének ígérete
Igehely: Mal 3:1-5; Kulcsige: Mal 3:1 „Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már! – mondja a Seregek Ura.”
Ma reggeli igeszakaszunk Isten válasza azoknak, akik Őt igazságtalannak tartották. Úgy vélték ugyanis, hogy nem büntette meg a bűnösöket, sőt inkább kedvét találta bennük (Mal 2:17). Az Úr válasza azonban, mint mindig, sokkal erőteljesebb, mint amire az Őt kérdőre vonók számítanak.

Válaszában Isten biztosítja népét arról, hogy eljövetele biztos. Megjelenése kettős célú lesz: népe megtisztítása, és a bűnösök megbüntetése. A kérdés csak az, hogy „ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik?” Vajon a türelmetlen szemrehányók megtisztításban vagy ítéletben fognak-e részesülni? Ha az ítéletet el is kerülik, nem állhatnak az Úr elé magabiztosan, mert ők is híjával vannak Isten dicsőségének. Ha kegyelemből nem emel vádat ellenük Isten, akkor erőteljes megtisztításban lesz részük, hogy a panaszkodás helyett igaz áldozatokat vigyenek az Úrnak. Az Úr eljövetelének eredménye – ítélet vagy tisztítás által – mindenképpen a bűn eltörlése lesz.

Mai igénk azonban nemcsak Isten igazságszolgáltatásáról szól, hanem a kegyelméről is. Azt olvassuk, hogy mielőtt eljönne, elküldi követét, hogy egyengesse előtte az utat. Krisztus első eljövetelekor ez Bemerítő János volt, aki a népet az eljövendő harag elől a megtérésre hívta fel (Lk 3:7-9). Pedig Jézus akkor azért jött, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Akkor mennyivel erőteljesebbnek kellene lennie a mai Bemerítő Jánosok (te és én) figyelmeztetése az Úr Jézus második eljövetelével kapcsolatosan, amikor kifejezetten ítélet és igazságszolgáltatás céljából fog jönni? És íme, itt van az Isten csodálatos kegyelme! Bár eljövetele hirtelen fog történni, ezt megelőzően megajándékozza a világot követekkel, akik ítéletet és kegyelmet hirdetnek. Ezt megígérte és beteljesítette Jézus első eljövetelével kapcsolatosan. Ezt megígérte, és általunk beteljesíti Jézus második eljövetelekor is (ApCsel 1:8).

Kedves testvérem, adj hálát Isten figyelmeztető kegyelméért, és töltsd be részedet második eljövetelének előkészítésében!

Szűcs Zsolt
Kérjük az Urat, hogy adja a bölcsesség és józanság Lelkét, hogy kitartóan és éberen tudjunk várakozni! – Lk 21:34-35
Méltó a megöletett Bárány – Jel 5:1-14; 7:9-17 (Jel 7:12b)

Délutáni elmélkedés

Isten népének feltámadása
Igehely: Ez 37:1-14; Kulcsige: Ez 37:14 „Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor majd megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam – így szól az Úr.”
Ezékiel üzenetének középpontjában Isten megelevenítő ereje és kegyelme van. Azt mutatja be, hogy Isten képes feltámasztani népét, bármilyen reménytelennek látszana is az a lelki állapot, ahova süllyedt.

A völgyben található rengeteg kiszáradt csont képe erőteljesen mutatja be a bűn által okozott hanyatlás állapotát. A száraz csontok a már régen beállt lelki halálról árulkodnak, annak ellenére, hogy a bukás szemmel látható következménye, a babiloni fogság még csak most van kibontakozóban. Amikor a lelki hanyatlás első megnyilvánulásai jelentkeznek, az azt jelenti, hogy a bűn már rég kiengedte gyökereit Isten gyermekének a szívében. A csontok mennyisége arról beszél, hogy mekkora méretet ölthet a lelki hanyatlás, bekebelezve nemcsak egy-egy személyt, hanem akár egy egész nemzetet is. A csontok állapota ugyanakkor kifejezi a megelevenedésre szoruló személy magatehetetlenségét is. A lelki ébredés elengedhetetlen része az a felismerés, hogy az elbukott egyén vagy csoport már nem tehet semmit önmagáért, csak Isten könyörülhet rajta.

Az eszköz, amely által Isten megeleveníti népét: az Ő szava. Ezékiel azt a parancsot kapta, hogy prófétáljon, mire a csontok egymáshoz illeszkedtek, majd inak, hús és bőr borította be azokat. Majd Isten parancsára ismét prófétált, és lélek szállt a testekbe. Isten munkálja a lelki ébredést az Ő időzítésének megfelelően, evangéliumának hirdetése által, amelybe, kegyelméből, szolgáit is bevonja. Kiváltság nekünk Istennel együtt munkálkodni az életet adó és megelevenítő evangélium hirdetésében.

Isten népe bűnből való feltámadásának célja pedig nem más, mint hogy dicsőséget szerezzen önmagának az Úr. A megelevenítés ígéretének tökéletes beteljesítése által egyértelmű lesz Isten népe számára, hogy a lelki ébredés nem emberi erőfeszítés eredménye, hanem Isten kegyelme. Így a megújult nép életében és istentiszteletében ismét az Úr lesz a középpontban.

Szűcs Zsolt