ÁHÍTAT – 2022. december 19., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Jézus, a próféta, az engedelmes közvetítő
Igehely: 5Móz 18:15-22; Kulcsige: 5Móz 18:18 „Prófétát támasztok nekik testvéreik közül, olyat, mint te. Az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok.”
Isten leszállt a Sínai-hegyre, ahogyan azt a 2Móz 19-20-ban olvashatjuk, és elkezdett beszélni az egész néphez. De a nép, mivel halálfélelme volt az Isten jelenlététől, azt mondta Mózesnek, hogy inkább ő egyedül beszéljen Istennel, s majd aztán adja át nekik is az Úr üzenetét. Itt arról biztosítja Mózes a népet, hogy Isten, annak érdekében, hogy szava, Igéje eljusson a néphez, minden időben fog Mózeshez hasonló prófétát támasztani. Isten be is tartotta ezt az ígéretét nemzedékeken keresztül.

Amikor Jézus három tanítványával felmegy a megdicsőülés hegyére, a felhőben megjelenik Isten, és nagyon határozottan utal az itt elhangzott ígéretre, amikor azt mondja: „ez az én szeretett Fiam, rá hallgassatok!” A tanítványok attól kezdve határozottan ragaszkodtak ahhoz, hogy Isten Jézusban jelentette ki magát végérvényesen (Zsid 1), Ő maga az Isten testté lett szava (Jn 1), akire ha hallgatok, életem van, ha nem, elveszek.

Hallgassunk a megígért Prófétára, ahogy azt Ő maga tanácsolja nekünk (Mt 7:24-27)!

Ferenczi Lajos

Délutáni elmélkedés

Betlehem, a fejedelmi város
Igehely: Mik 5:1-4a; Kulcsige: Mik 5:1 „Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba.”
Több mint valószínű, hogy a 4. fejezet vége az asszír támadás elkezdődésére utal. Ennek az eredménye először az lett, hogy Hóséa, az utolsó izráeli király, behódolt és adófizető alattvalója lett Asszíriának. Utána azonban szövetkezett Egyiptommal, ahonnan olyan ígéreteket kapott, aminek alapján megtagadta az évi adó befizetését. Asszíria ezt nem nézte tétlenül, eljött és háromévi ostrom után elfoglalta Samáriát, a 10 törzset pedig fogságba vitte.

Ebben a kilátástalan helyzetben azonban Isten nagyszerű jövőt mutat a prófétának, amikor majd egy különleges fejedelem az Úr hatalmával és fenséges nevével uralkodik, és megvalósítja a békét. Erről szól a mai igénk. A Mt 2 ezt az egyedülálló uralkodót Jézussal azonosítja.

Sokszor, amikor a legmélyebb pontra jut az életed, akkor mutatja meg Isten, hogy Fia által képes onnan kihozni téged, s már itt a földön valami csodálatosat tud cselekedni veled. Lehet, hogy épp most van ez a helyzet az életedben? Csak higgy benne, bízz benne, s meglátod, hogy Ő meg tudja valósítani már most azt a békességet, ami aztán az örökkévalóságban teljesedik ki. Az Ef 2:14 ezt írja róla: Ő a mi békességünk.

Ferenczi Lajos