ÁHÍTAT – 2022. január 10., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Lelkeknek parancsoló Úr
Igehely: Lk 4:31-37; Kulcsige: Lk 4:36 „Jézus azonban ráparancsolt: Némulj el, és menj ki belőle! Erre az ördög odavetette az embert közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne.”
Jézus Krisztus szavának hatalmát látjuk megnyilvánulni ebben a történetben. Ezt sokan elismerték, de nem mindenki tapasztalta meg. A kapernaumi zsinagógába bejutott tisztátalan lélektől megszállott ember viszont átélte Jézus Krisztus szabadítását. A nagy kérdés ma is az, hogy te és én csupán hallottunk és értesültünk Jézus hatalmáról, vagy személyesen meg is tapasztaltuk azt? Jób az őt érő kísértések után a következőket mondja Istennek: „Eddig csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak.” (Jób 42:5) Isten hatalma ma is tény. Bár vannak, akik nem ismerik el, és vannak, akik csodálkoznak rajta, de olyanok is, akik átélik és bizonyságot tesznek róla. Az a hatalom, amivel Jézus Krisztus rendelkezik és ma is munkálkodik, csak azok számára adatik megtapasztalásként, akik hisznek benne. Ez a hit ott kezdődik, hogy közeledsz Istenhez, a többit az Ő hatalma végzi el az életedben (Zsid 11:6). A megszállott, mielőtt átélte volna Jézus Krisztus hatalmát, azt hitte, hogy Jézus azért jött, hogy elpusztítsa őt (34. v.). Ezt sugallta neki a gonosz lélek, de miután engedett Isten Lelkének, megszabadult. Ezt kívánom személyes átélésként minden kedves olvasómnak, és azoknak is, akik ezt még soha nem tapasztalták.
Balogh Gábor

Délutáni elmélkedés

Őszinte istenkeresés
Igehely: Ezsd 7:10, Kulcsige: Ezsd 7:10 „Mert Ezsdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét, és tanítsa Izráelben a rendelkezéseket és előírásokat.”
Ezsdrás könyve a babilóniai fogságból való szabadulást és az azt követő eseményeket írja le. Fő üzenete számunkra is az, hogy életünk történései Isten kezében vannak. Isten az Ő Lelke által indít, irányít és kézbentart mindent annak érdekében, hogy népe megtérjen. Milyen nagyszerű dolog azt tudni, hogy Istennek ma is ez az akarata. Ennek érdekében enged meg és cselekszik mindent. Ha kell, mert erre van szükségünk, a szolgaság mélységeit ismerteti meg velünk. De ha Őt őszinte szívvel keressük és hozzá kiáltunk, onnan is kiszabadít bennünket. Mi jellemzi az őszinte istenkereső embert?

1. Szívének állapota őszinte.

2. Az Úr törvényeinek a megismerése és teljesítésére való törekvés.

3. Mások tanítására való képesség és készség.

Ez a három jellemző Ezsdrásnál jelen volt. A te életedet jellemzik-e ezek a dolgok, hát az őszinte istenkeresés?

Balogh Gábor