ÁHÍTAT – 2022. július 23., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A szombati nyugalom emlékeztet is
Igehely: Zsid 4:1–11; Kulcsige: Zsid 4:9 „A szombati nyugalom tehát még ezután vár Isten népére.”
A Zsidókhoz írt levélben három nyugalomnapról olvasunk: Isten nyugalma (Zsid 4:4), Izráel nyugalma Kánaánban (Zsid 3:11) és a hívők jövőbeli nyugalma (Zsid 4:9).

1. Isten megnyugodott teremtő munkájából a hetedik napon. Ez minket arra tanít, hogy a hét nap közül legyen nekünk is egy pihenőnapunk, amikor minden köznapi, fáradságos tevékenységtől tartózkodunk. De nemcsak fizikai és szellemi pihenésre van szükségünk. Ez a nyugalomnap a Krisztusban nyert nyugalomról (üdvösségről) szól.

2. Izráel nem mehetett be nyugalom helyére engedetlensége miatt. Nem örökölhették azt az országot, ahová az Úr be akarta őket vinni. Isten részünkre is csodálatos örökséget (áldásokat) készített. Csak akkor lehet a miénk, ha engedelmeskedünk az Ő Szavának (Zsid 4:11).

3. Isten népére még vár egy szombati nyugalom (a mennyország) (Zsid 4:9). Igyekezzünk bemenni abba a nyugalomba! Nyugalom és igyekezet: ugye, nem zárják ki egymást? Legalábbis a Biblia tanítása ezen a helyen nem zárja ki.

Borzási Gyula

Délutáni elmélkedés

Adonáj, az egész föld Ura
Igehely: Józs 3:9–13; Kulcsige: Józs 3:11 „Íme, az egész föld Urának a szövetségládája átmegy előttetek a Jordánon!”
Adonáj Isten leggyakoribb megszólítása az Ószövetségben. Jelentése: Úr, Uram. Ez a név legtöbbször a népekkel, nemzetekkel kapcsolatban jelenik meg. Ebben az igeszakaszban kétszer is olvassuk: „az egész föld Urának” (11. és 13. v.). Mert ő az Úr mindenek fölött az egész földön, Ő a parancsoló, Ő a tulajdonos. Méltó teljes tiszteletünkre, engedelmességünkre, szolgálatunkra. Az Ő rendelkezései, törvényei érvényesek minden földrészen, minden országban, minden nép számára. Az Ő munkája nem korlátozódik csak egy népre (pl. Izráelre), hanem az egész földre, minden népre. Ezért kell így imádkoznunk: „legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.” Jézus Krisztusnak adatott minden hatalom mennyen és földön (Mt 28:18), és küld minket, hogy legyünk bizonyságtevői elkezdve otthonról a föld végső határáig (ApCsel 1:8). Mert Ő Adonáj, az egész föld Ura.

Imádkozzunk ma népekért, országokért, akiket Isten a szívünkre helyez, hogy az evangélium hirdetése által megtérések legyenek, békesség legyen és jóakarat.

Borzási Gyula