ÁHÍTAT – 2022. július 24., vasárnap

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A gyülekezet a Jézuskövetők közössége
Igehely: Jn 10:11-18; Kulcsige: Jn 10:16 „Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók; azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor.”
Amikor még bűneinkben voltunk, nem Jézust követtük, hanem a Sátán befolyása alatt éltük életünket. Ilyen módon mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok (Ézs 53:6). Azonban eljött a nap, amikor megtértünk lelkünk pásztorához és felvigyázójához (1Pt 2:25). Életünk Pásztora, Jézus Krisztus, önmagát adta értünk, hogy szabadítása, vezetése és a vele való bensőséges kapcsolat folytán bőségben éljünk. Isten közösségi lénynek teremtett meg bennünket. Ezt az áldást kaptuk meg Jézus Krisztus által.

A gyülekezet a Krisztusban hívőknek a Szentlélek által létrehozott közössége, aki örök életet ad minden hívőnek, és Ő az, aki a közösség és egység kötelékét alakítja ki a tagok között, valamint az összes tag és Krisztus között. Egy test vagyunk, egybeilleszkedünk, együtt épülünk, együtt követjük Jézus Krisztust, aki a gyülekezet feje (1Kor 12:12).

Jézus azt is kijelentette, hogy más juhai is vannak, akiket elő kell hoznia, és majd hallgatnak szavára (16. v.), engedelmeskednek neki, és idegent nem követnek, mert nem ismerik az idegen hangját (5. v.). Kegyelem az, hogy Jézus nemcsak a zsidókra gondolt, hanem a pogányok közül is fogadott be a nyájába Lelke által újjászült embereket (Ef 2:12-13).

Most önvizsgálatra hív minket az Úr. Halljuk-e az Ő hangját? Engedelmeskedünk-e, követjük-e Őt mindenben? Ne feledjük el, hogy kegyelem az, ha az Úr szól. Emlékezzünk arra, hogy Éli főpap idejében ritkán volt az Úrnak kijelentése. Ez az ítélet jele volt.

A jó Pásztor személyes, bensőséges, és szoros kapcsolatban van a bárányokkal. Nevükön hívja őket. Mindent tud róluk. Véletlenül sem téveszti össze egyiket a másikkal. Ezért biztosak lehetünk abban, hogy Ő velünk is helyesen bánik.

A jó Pásztor azt ígérte: „Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadja ki őket az én kezemből…” (28-29. v.). „Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés…?” (Róm 8:35) Pál apostol így válaszol erre a kérdésre: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet… nem választhat el minket az Isten szeretetétől…” (Róm 8:38-39)

Tóth Róbert
Dicsőítsük Istent, aki most is, velünk is építi szent templomát, a gyülekezetet! – Ef 2:20-22
A mennyek országa fiainak istentisztelete – Mt 6:1-18 (Mt 6:6)

Délutáni elmélkedés

Az Úr szava tökéletes
Igehely: Zsolt 19:1-15; Kulcsige: Zsolt 19:8 „Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt.”
Az Úr elsősorban a teremtett világ által üzen, mert a teremtett világ róla beszél (1-7. v.) A föld szépsége szavak nélkül is hirdeti hatalmát és bölcsességét. De a törvényben világosan kijelenti akaratát (8-11. v.). Megosztja bölcsességét az emberrel, tanácsolja, inti őt (12-15. v.).

Dávid nemcsak elmélkedett az Úr igéjén, életének alapja volt az. Gyönyörködött benne. A következőket mondta róla:

Az Úr szava tökéletes (8a. v.). Nincs szükség semmit sem hozzáadni a teljes Szentíráshoz. Az Úr szava a Szentlélek ereje által ma is átformálja a bűnös ember szívét.

Az Úr szava határozott, biztos (8b. v.), vagyis az Úr kijelentett szava abszolút szavahihető, megbízható, még az együgyűt is bölccsé tudja tenni. Az olyan embert, aki nem képes a dolgokat megítélni, és helyes döntéseket hozni.

Az Úr szava helyes (9a. v.). Isten rendelései helyesek, megmutatják a helyes irányt, a helyes utat. Aki erre az útra lép, annak az Úr megörvendezteti a szívét.

Az Úr szava világos (9b. v). Mivel az Úr szavát olvasom és ismerem, ezért Isten kegyelméből vannak dolgok, amelyek számomra világosak, míg másoknak nem azok. Isten igéje megvilágosítja a szememet, hogy az élet sötét dolgait (a betegséget, a tragikus eseményeket, vagy a halált) lássam az Ő szemével.

Az Úr szava tiszta (10a. v.). ,,Csupán azok a dolgok tartanak örökké, amelyeket nem érintett a gonosznak, a bűn egy másik kifejezésének a romboló ereje. A Biblia leírja és felfedi a bűnt, de őt magát nem érinti a gonosz.” (John MacArthur).

Az Úr szava igaz (10b. v.). Ez az igazság minden részletét magába foglalja. A Biblia az egyetlen könyv, amely soha nem téved, mert minden kijelentése igazság és élet. A Szerző beváltja mindazt, ami meg van írva benne.

Számunkra elérhető és olvasható a teljes Szentírás. Ismerhetjük Jézus Krisztust, és örvendezhetünk a megváltás tökéletes művének. Elmélkedjünk Isten kijelentett igazságain, és lakozzék a Krisztus beszéde gazdagon bennünk, hogy tudjuk egymást tanítani és inteni (Kol 3:16)! Továbbá adjuk át azoknak is, akik még nincsenek közösségben az Isten Fiával, hogy ők is örvendhessenek az Úr átformáló szavának!

Tóth Róbert