ÁHÍTAT – 2023. augusztus 31., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Dániel felkészítése újabb látomás átvételére
Igehely: Dán 10:1-11:1; Kulcsige: Dán 10:19 „Ezt mondta: Ne félj te, akit az Isten kedvel! Békesség neked! Légy erős, légy erős! Amikor így beszélt hozzám, megerősödtem, és ezt mondtam: Beszélj, uram, mert megerősítettél engem!”
Egyre mélyebb betekintést nyerünk Dániel lelki életébe. Látjuk lelki tusáit, közbenjáró imáit, népéért vállalt böjtjét. Az Úr kijelenti magát szolgájának. Isten keze lesújt és felemel. Így tapasztalták ezt Isten szolgái mind; lásd Ézsaiás, Péter esetét (Ézs 6; Lk 5). Áldott az Úr, aki kegyelméből felkészít és megerősít minket a vele való közösségre, szavának megértésére.
A Biblia tanúsága szerint jó és rossz angyalok vesznek körül bennünket. „Az első dolog, amit tudni kell, ­az, hogy nem szabad levegőjű kert­ben ülünk. A keresztyénnek tudnia kell, hogy ördögök közt ül, és hogy az ördög köze­lebb van hozzá, mint a kabátja vagy az inge, sőt közelebb, mint a saját bőre.” – mond­ja Luther Márton.
­Csak így tudjuk értékelni azt a jótéteményt, melyet számunkra Isten angyalainak a munkája je­lent. Nem szabad kételkednünk tehát abban, hogy vannak angyalok. „Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög szertejár… akinek álljatok ellent.” „Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül.” (1Pt 5:8; Zsolt 34:8)
Borzási Sandor

Délutáni elmélkedés

Óvakodj a bűnös tekintettől!
Igehely: Jób 31:1-12; Kulcsige: Jób 31:1 „Szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre.”
A kísértés feletti győzelemhez isteni erő kell. „Legyetek erősek az Úrban és az Ő hatalmas erejében.” A bűnös tekintet erős kísértésén csak úgy győzhetünk, ha az Úrral szövetségben, vele közösségben elégséges ellenálló erővel rendelkezünk. Itt nem elég az emberi elhatározás. Az a szövetség, amelyről Jób beszél, abból fakadt, hogy előbb az Úrral kötött szent szövetséget: maga előtt látta az Urat mindenkor. „Csak az tudja szemét e világ mulandó szépségeiről elfordítani, aki a Legszebbet látta az emberek fiai között” (Georg Steinberger). Így volt Józseffel is: az Urat megszentelte szívében, ezért szólhatott így: „Miképpen vétkezhetném az Isten ellen?” Bűnre hajló testünk „robbanékony”, ezért elővigyázatosaknak kell lennünk. Ne játssz a tűzzel!
„Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz.” „Most állítsátok tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy szentek legyenek” (Róm 12:1-2; 6:19)
Borzási Sandor