ÁHÍTAT – 2023. január 12., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Jézus az üdvösség örömhírét hozta
Igehely: Jn 3:13-21; Kulcsige: Jn 3:17 „Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.”
Jézus azt szeretné, ha mindenki üdvözülne. „És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie.” Jézus a keresztre való felemeltetéséről beszél. Ez megmentheti azokat, akik a bűn marásától menekülni szeretnének. Mindenki számára láthatóvá vált, hogy felemeltetett, és aki akar, hittel feltekinthet rá. Isten szeretete Fiában nyilvánul meg: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen…” Nikodémust már a korábbi üzenettel is sikerült meglepnie. Itt van az új üzenet: Isten szereti a világot. Addig azt hitték, hogy csak a zsidókat szereti, de ezzel újat tanított neki és nekünk is. Csodálatos, hogy mennyi mindent megtudhat az, aki Jézussal beszélget!
Isten igazságossága abban nyilvánul meg, hogy egyszülött Fiát adta halálra, hogy a bűnt eltörölje. Benne ítélte el a bűnt, hogy a világ üdvözüljön általa. Ezt kell hirdetni, hogy Jézusban van az üdvösség: „És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk” (ApCsel 4:12).
Jézus az üdvösség örömhírét hozta el számunkra, nekünk pedig feladatunk azt továbbadni embertársainknak.
Papp Dezső

Délutáni elmélkedés

A hőssé válás lehetősége
Igehely: Bír 5:19-26; Kulcsige: Bír 5:25-26 „Vizet kértek, és ő tejet adott, díszes csészében tejszínt hozott. Kezével a cövekért nyúlt, jobbjával a súlyos kalapácsért. Lesújtott vele Siserára, szétzúzta a fejét, betörte, átfúrta halántékát.”
Számos helyzet kínálkozik egy ember élete során, ami őt hőssé teheti. Az előirányzott igeszakaszban, énekben, egy hőssé vált asszonyról van szó, Jáélről. Izráel népe Éhud halála után ismét azt tette, amit rossznak lát az Úr. Odaadta az Úr őket Jábinnak, Kánaán királyának kezébe. Sisera volt a hadsereg parancsnoka, akit Bárák legyőzött. Menekült egészen a Heber feleségének sátráig. Hácór királya és a kéni Heber között béke volt. Jáél befogadta a menekülő Siserát, behívta házába, és betakarta egy takaróval. Sisera szomjas volt, inni adott neki, és újból betakarta. Megkérte Sisera, hogy álljon az ajtó nyílásánál, és azt mondja, hogy nincs itt senki, ha valaki kérdezi. Majd Jáél halkan bement, és a sátorcöveket Sisera halántékába ütötte, a földhöz szegezte vele. Bárák, Siserát üldözve odaérkezett Jáél házához, aki megmutatta a földhöz szegezett hadvezért. Így vált Jáél hőssé, és ennek nyomán született ez az ének. Mindezt az Úr népéért tette, és így lett ismertté a neve évezredek múltán is!
Papp Dezső