ÁHÍTAT – 2023. március 15., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Nélküle nincs gyümölcs
Igehely: Jn 15:1-8; Kulcsige: Jn 15:5 „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.”
Először is idézzük fel a Lélek gyümölcsét: „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Gal 5:22-23). E világ emberei beszélnek ezekről az „erényekről”, keresik őket. Miért? Azért, mert Isten teremtményei, és mindenkiben van valami Isten képéből, ha más nem, akkor a vágyódás az örök élet felé.
Ki ne akarná, hogy szeressék?! Azt hiszem, ez mindenkinek a legnagyobb vágya, hogy szeretve legyen. A gond abban rejlik, hogy e világ emberei a szeretet alatt valami mást értenek, mint amiről itt szó van. A szeretet igazi változatát csakis Isten tudja bennünk megteremni, ha Krisztus követői vagyunk, és rendelkezünk Lelkével: „Mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” Ebben a rövid leírásban jelen van az Atya, a Lélek és a Fiú közreműködése. Nem csodás kifejezése ez a Szentháromságnak?
Ha Jézusban maradsz, és Ő benned, akkor teremsz sok gyümölcsöt. Szeretnéd ezt naponta megélni? Akkor gyakorolj naponta bizalmas, személyes kapcsolatot Jézussal, és sikerülni fog!
Pálkovács István

Délutáni elmélkedés

A megújulás akadályai és veszélyei
Igehely: Neh 4:7-14; Kulcsige: Neh 4:10 „Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzzsal, íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére.”
Ez a történet Jeruzsálem lerombolt vagy megsérült falainak újraépítéséről és javításáról szól. A zsidók elkezdték a munkálatokat Isten segítségével és buzdításával, de az ellenség nagyon megharagudott, és támadást terveztek ellenük, azzal a céllal, hogy lemészárolják a megújuláson dolgozókat! De a terv kitudódott, és a meglepetés előnye elszállott. Onnantól kezdve a falon dolgozók fele egyben volt felfegyverkezett őr és építész is.
Komoly üzenete van ezeknek a soroknak a mai napokban is. A szellemi, de testi vagy hatalmi ellenség országainkban ma is itt van, tervez és végre is hajt dolgokat ellenünk, Isten gyermekei ellen. Ezért kellene nagyon jól ismerni, de főleg használni azt a fegyverzetet, ami minden hívő ember rendelkezésére áll, az Ef 6:10-17-ben olvashatunk róluk.
Ami engem nagyon megszólított Nehemiás által írt igeszakaszban, az a harc célja: „A nagy és félelmetes ÚRra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért!” Időszerűek ezek a dolgok, és azt hiszem, hogy van, miért harcolnunk nekünk, manapság is!
Pálkovács István